Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN


Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN

Trang chủ Tin tức Update phiên bản 1006


Update phiên bản 1006
 

Update phiên bản 1006:
– Chỉnh delay skill AOE của Knight và Priestess.
– Loại bỏ chế độ Camera_wave_off, các bạn sẽ không phải gõ lệnh nữa.

Link update nếu autoupdate không chạy:
http://revengept.com/update/update.zip